Loyola University Chicago

Department of Chemistry and Biochemistry

CHEMISTRY Course Syllabi

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌Spring 2018

CHEM 101
CHEM 101 - 001 - Dr. Naleway
CHEM 101 - 005 - Dr. Klinger

CHEM 102
CHEM 102 - 001 - Dr. Greene-Johnson
CHEM 102 - 005 - Drs. Helquist and Osner
CHEM 102 - 010 - Dr. Pine
CHEM 102 - 014 - Dr. Schmeling
CHEM 102 - 017 - Dr. Naleway

CHEM 106
CHEM 106 - 001 - Dr. Daubenmire

CHEM 111
CHEM 111 - All - Lab Coordinators

CHEM 112
CHEM 112 - All

CHEM 212
CHEM 212 - 001 - Dr. Chiarelli

CHEM 214
CHEM 214 - 002 - Dr. Binaku

CHEM 222
CHEM 222 - 001 - Dr. Cho
CHEM 222 Lab

CHEM 223
CHEM 223 - 001 - Dr. Szpunar

CHEM 224
CHEM 224 - 001 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 005 - Dr. Pine
CHEM 224 - 008 - Dr. Helquist
CHEM 224 - 011 - Dr. Osner
CHEM 224 - 014 - Mr. May

CHEM 226
CHEM 226 - All - Dr. Eisenberg/Mr. Thomas

CHEM 302
CHEM 302 - 001 - Dr. Florian

CHEM 303
CHEM 303 - 001 - Dr. Killelea

CHEM 306
CHEM 306 - All - Dr. Graham/Ms. Pecak

CHEM 307
CHEM 307 - 001 - Dr. Freitas

CHEM 314
CHEM 314 - 01W - Dr. Fitch

CHEM 323
CHEM 323 - 001/423 - 001‌ - Dr. Becker

CHEM 341
CHEM 341 - 001 - Dr. Ciszek

CHEM 361
CHEM 361 - 001 - Dr. Olsen
CHEM 361 - 004/461 - 004 - Mr. May

CHEM 371
CHEM 371 - 001 - Dr. Liu

CHEM 373
CHEM 373 - All - Ms. Pecak/Dr. Eisenberg

CHEM 380
CHEM 380 - 001 - Dr. Ciszek

CHEM 385
CHEM 385 - 001 - Dr. Ballicora

CHEM 395
CHEM 395 - 001/425 - 001 - Dr. Devery
CHEM 395 - 002/437 - 001 - Dr. Killelea

Fall 2017

CHEM 101
CHEM 101 - 001 - Dr. Ciszek
CHEM 101 - 004 - Dr. Greene-Johnson
CHEM 101 - 007 - Dr. Klinger
CHEM 101 - 011 - Dr. Helquist
CHEM 101 - 019 - Dr. Naleway
CHEM 101 - 023 - Dr. Osner
CHEM 101 - 026 - Dr. Maximoff

CHEM 102
CHEM 102 - 001 - Dr. Fitch

CHEM 105
CHEM 105 - 001 - Dr. Daubenmire

CHEM 111
CHEM 111 - All - Lab Coordinators

CHEM 171
CHEM 171 - 001 - Dr. Chiarelli

CHEM 173
CHEM 173 - 001 - Dr. Chiarelli

CHEM 212 
CHEM 212 - 001 - Dr. Naleway

CHEM 214
CHEM 214 - 001 - Dr. Binaku
CHEM 214 - 002 - Dr. Binaku
CHEM 214 - 003 - Dr. Binaku

CHEM 221
CHEM 221 - 001 - Dr. Devery

CHEM 223
CHEM 223 - 001 - Dr. Szpunar
CHEM 223 - 005 - Dr. Szpunar
CHEM 223 - 008 - Dr. Osner
CHEM 223 - 011 - Dr. Pine
CHEM 223 - 015 - Dr. May

CHEM 224
CHEM 224 - 001 - Dr. Helquist

CHEM 225
CHEM 225 - All - Lab Coordinators

CHEM 301
CHEM 301 - 001 - Dr. Killelea

CHEM 305
CHEM 305 - 001 - Dr. Florian

CHEM 340/441
CHEM 340 - 441 - Dr. Lee

CHEM 361/461
CHEM 361 - 001/461 - 001 - Dr. Pine
CHEM 361 - 004/461 - 004 - Mr. May

CHEM 370
CHEM 370 - 001 - Dr. Olsen

CHEM 372
CHEM 372 - All - Ms. Pecak

CHEM 380
CHEM 380 - 001 - Dr. Freitas

CHEM 387
CHEM 387 - 001 - Dr. Ballicora

CHEM 395/425
CHEM 395/425 - Dr. Cho

CHEM 395/435
CHEM 395/435 - Dr. Graham

CHEM 395/455
CHEM 395/455 - Dr. Fitch

Summer 2017

CHEM 101
CHEM 101 - 001 - Dr. Daubenmire
CHEM 101 - 002 - Dr. Greene-Johnson
CHEM 101 - 003 - Dr. Greene-Johnson

CHEM 102
CHEM 102 - 001 - Dr. Daubenmire
CHEM 102 - 002 - Dr. Naleway
CHEM 102 - 003 - Dr. Naleway
CHEM 102 - 004 - Dr. Mahaffey
CHEM 102 - 005 - Dr. Maximoff

CHEM 111
CHEM 111 - All sections - Boerger/Pecak

CHEM 112
CHEM 112 - All sections - Boerger/Pecak

CHEM 212
CHEM 212 - 001 - Dr. Binaku

CHEM 214
CHEM 214 - 001 - Dr. Binaku

CHEM 223
CHEM 223 - 001 - Dr. Helquist
CHEM 223 - 002 - Dr. Helquist
CHEM 223 - 003 - Dr. Pine
CHEM 223 - 005 - Dr. Pine

CHEM 224
CHEM 224 - 001 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 002 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 003 - Dr. Osner
CHEM 224 - 004 - Dr. Osner
CHEM 224 - 005 - Mr. May
CHEM 224 - 007 - Dr. Reidl

CHEM 225
CHEM 225 - All sections - Dr. Eisenberg

CHEM 226
CHEM 226 - All sections - Mr. Thomas

CHEM 361
CHEM 361 - 001 - Mr. May
CHEM 361 - 002 - Mr. May

Spring 2017

CHEM 101
CHEM 101 - 001 - Dr. Osner
CHEM 101 - 004 - Dr. Greene-Johnson

CHEM 102
CHEM 102 - 001 - Dr. Helquist
CHEM 102 - 005 - Dr. Osner
CHEM 102 - 009 - Dr. Schmeling
CHEM 102 - 012 - Dr. Pine
CHEM 102 - 016 - Dr. Naleway
CHEM 102 - 020 - Dr. Naleway

CHEM 106
CHEM 106 - 001 - Dr. Daubenmire

CHEM 111
CHEM 111 - All - Lab Coordinators

CHEM 112
CHEM 112 - All - Lab Coordinators

CHEM 212
CHEM 212 - 001 - Dr. Chiarelli

CHEM 214
CHEM 214 - 001 - Dr. Binaku
CHEM 214 - 002 - Dr. Binaku
CHEM 214 - 003 - Dr. Binaku

CHEM 222
- Dr. Eichman

CHEM 223
CHEM 223 - 001 - Dr. Pine
CHEM 223 - 004 - Mr. May

CHEM 224
CHEM 224 - 001 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 004 - Dr. Becker
CHEM 224 - 007 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 011 - Dr. Helquist
CHEM 224 - 015 - Dr. Cho

CHEM 226
CHEM 226 - All - Lab Coordinators

CHEM 302
CHEM 302 - 001 - Dr. Killelea

CHEM 306
CHEM 306 - All - Dr. Graham

CHEM 307
CHEM 307 - 001 - Dr. Freitas

CHEM 314
CHEM 314 - 001 - Dr. Fitch

CHEM 316
CHEM 316 - 001 - Dr. DeFrancesco

CHEM 341
CHEM 341 - 001 - Dr. Ciszek

CHEM 361
CHEM 361 - 001 - Dr. Ballicora
CHEM 361 - 004 - Mr. May

CHEM 365/465
CHEM 365 465 - Dr. Olsen

CHEM 371
CHEM 371 - 001 - Dr. Liu

CHEM 373
CHEM 373 - All - Dr. Pecak

CHEM 395
CHEM 395 425 - Dr. Devery
CHEM 395 435 - Dr. Killelea
CHEM 395 445 - Dr. Lee

Fall 2016

CHEM 101
CHEM 101 - 001- Dr. Schmeling
 - Dr. Ciszek
CHEM 101 - 007 - Dr. Helquist
CHEM 101 - 011 - Dr. Helquist
CHEM 101 - 014 - Dr. Brazdil
CHEM 101 - 022 - Dr. Naleway
CHEM 101 - 025 - Dr. Klinger

CHEM 102
CHEM 102 - 001 - Dr. Greene-Johnson

CHEM 105
CHEM 105 - 001 - Dr. Daubenmire‌

CHEM 111
CHEM 111 - All Sections - Binaku/Boerger/Klinger/Mahaffey‌

CHEM 151
CHEM 151 - All Sections - Dr. Pine

CHEM 212
CHEM 212 - 001 - Dr. Chiarelli

CHEM 214
CHEM 214 - 001 - Dr. Binaku
CHEM 214 - 002 - Dr. Naleway

CHEM 221
CHEM 221 - 001 - Dr. Becker

CHEM 223
CHEM 223 - 001 - Dr. Osner
CHEM 223 - 005 - Dr. Cho
CHEM 223 - 008 - Mr. May
CHEM 223 - 015 - Dr. Szpunar
CHEM 223 - 018 - Dr. Devery

CHEM 224
CHEM 224 - 001 - Dr. Osner
CHEM 224 - 011 - Dr. Szpunar

CHEM 225
CHEM 225 - All Sections - Eisenberg/Thomas

CHEM 301
CHEM 301 - 001 - Dr. Killelea

CHEM 305
CHEM 305 - 001 - Dr. Florian

CHEM 315
CHEM 315 - 001 - Dr. DeFrancesco

CHEM 340/441
CHEM 340 - 001/441 - 001 - Dr. Lee

CHEM 361/461
CHEM 361 - 001/461 - 001 - Dr. Ballicora
CHEM 361 - 004/461 - 004 - Mr. May

CHEM 370
CHEM 370 - 001 - Dr. Olsen

CHEM 372
CHEM 372 - All Sections - Ms. Orlof

CHEM 380
CHEM 380 - 001 - Dr. Freitas

CHEM 395/435
CHEM 395 - 001/435 - Dr. Graham

CHEM 395/421
CHEM 395 - 002/421 - Dr. Eichman

CHEM 395/455
CHEM 395 - 003/455 - Dr. Chiarelli

CHEM 395/465
CHEM 395 - 004/465 ‌- Dr. Liu‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

Summer 2016

CHEM 101
CHEM 101 - 001 - Dr. Daubenmire
CHEM 101 - 002 - Dr. Greene-Johnson
CHEM 101 - 003 - Dr. Maximoff

CHEM 102
CHEM 102 - 001 - Dr. Daubenmire
CHEM 102 - 002/004- Dr. Naleway
CHEM 102 - 003 - Dr. Mahaffey

CHEM 111
CHEM 111 - All Sections - Ms. Boerger

CHEM 112
CHEM 112 - All Sections - Ms. Mahaffey/Ms. Orloff

CHEM 212
CHEM 212 - 001 - Dr. Binaku

CHEM 214
CHEM 214 - 001 - Dr. Binaku

CHEM 223
CHEM 223 - 001- Dr. Helquist
CHEM 223 - 002 - Dr. Helquist
CHEM 223 - 003 - Dr. Pine
CHEM 223 - 005 - Dr. Rahman

CHEM 224
CHEM 224 - 001/002 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 003 - Dr. Osner
CHEM 224 - 004 - Dr. Osner
CHEM 224 - 005 - Mr. May
CHEM 224 - 007 - Dr. Szpunar

CHEM 225
CHEM 225 -All Sections -  Dr. Eisenberg

CHEM 226
CHEM 226 - All Sections - Mr. Thomas

CHEM 361
CHEM 361 - 001/002 - Mr. May

Spring 2016

CHEM 101
CHEM 101 - 001 - Dr. Schmeling
CHEM 101 - 004 - Dr. Brazdil

CHEM 102
- Dr. Pine
CHEM 102 - 005 - Dr. Pine
CHEM 102 - 011 - Dr. Greene-Johnson
CHEM 102 - 014 - Dr. Naleway
CHEM 102 - 017 - Dr. Naleway
CHEM 102 - 020 - Dr. Lee

CHEM 106
CHEM 106 - 001 - Dr. Daubenmire

CHEM 111
CHEM 111 - All - Ms. Boerger

CHEM 112
CHEM 112 - All - Binaku/Boerger/Mahaffey

CHEM 212
CHEM 212 - 001 - Dr. Chiarelli

CHEM 214
CHEM 214 - 001 - Dr. Binaku
CHEM 214 - 002 - Dr. Binaku

CHEM 222
CHEM 222 - 001 - Mr. May

CHEM 223
CHEM 223 - 001 - Dr. Osner

CHEM 224
CHEM 224 - 001 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 004 - Dr. Helquist
CHEM 224 - 007 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 011 - Dr. Helquist
CHEM 224 - 015 - Dr. Osner

CHEM 226
CHEM 226 - All - Eisenberg/Thomas

CHEM 302
CHEM 302 - 001 - Dr. Florian

CHEM 303
CHEM 303 - All - Dr. Killelea

CHEM 306
CHEM 306 - 001 - Dr. Graham/A. Orlof

CHEM 307
CHEM 307 - 001 - Dr. Freitas

CHEM 314
CHEM 314 - 01W - Dr. Fitch

CHEM 316/316L
‌ - Dr. DeFrancesco

CHEM 323/423
CHEM 323 - 001/423 - 001 - Dr. Becker

CHEM 341
CHEM 341 - 001 - Dr. Ciszek

CHEM 361/461
CHEM 361 - 001/461 - 001 - Dr. Olsen
CHEM 361 - 004/461 - 004 - Mr. May

CHEM 371
CHEM 371 - 001 - Dr. Liu

CHEM 373
CHEM 373 - All - Orlof/Eisenberg

CHEM 380
CHEM 380 - 001 - Drs. Cho/Devery

CHEM 385/465
CHEM 385 - 001/465 - 001 - Dr. Ballicora

CHEM 395/425
CHEM 395 - 001/425 - 001 - Drs. Cho/Devery

Fall 2015

CHEM 101
CHEM 101 - 001 - Dr. Naleway
CHEM 101 - 005 - Dr. Greene-Johnson
CHEM 101 - 009 - Dr. Naleway
CHEM 101 - 013 - Dr. Helquist
CHEM 101 - 017 - Dr. Osner
CHEM 101 - 021 - Dr. Chiarelli (Engineering Majors)
CHEM 101 - 023 - Dr. Osner

CHEM 102
‌ - Dr. Olsen

CHEM 105
CHEM 105 - 001 - Dr. Daubenmire

CHEM 111
CHEM 111 - All Sections - Binaku/Boerger/Mahaffey

CHEM 151
CHEM 151 - All Sections - Dr. Pine

CHEM 212
CHEM 212 - 001 - Dr. DeFrancesco

CHEM 214
CHEM 214 - 001 - Dr. DeFrancesco
CHEM 214 - 002 - Dr. Binaku

CHEM 221
CHEM 221 - 001 - Dr. Becker

CHEM 223
- Mr. May
CHEM 223 - 004 - Dr. Cho
CHEM 223 - 008 - Dr. Devery
CHEM 223 - 011 - Dr. Szpunar
- Dr. Szpunar
CHEM 223 - 018 - Dr. Eichman

CHEM 224
‌ - Dr. Helquist

CHEM 225
CHEM 225 - All Sections - Eisenberg/Thomas

CHEM 300
CHEM 300 - All Sections

CHEM 301
CHEM 301 - 001 - Dr. Killelea

CHEM 305
CHEM 305 - 001 - Dr. Graham

CHEM 315
CHEM 315 - 001 - Dr. DeFrancesco

CHEM 340/441
CHEM 340/441 - Dr. Lee

CHEM 361
CHEM 361/461 - 001 - Dr. Ballicora
CHEM 361/461 - 004 - Mr. May

CHEM 370
‌ - Dr. Liu

CHEM 372
CHEM 372 - All Sections - Ms. Orlof

CHEM 380
CHEM 380 - 001 - Dr. Freitas

CHEM 395
CHEM 395-002/455-001 - Dr. Schmeling
CHEM 395-003/435-001 - Dr. Florian

UCSF
UCSF 137 - 015 - Dr. Brazdil

Summer 2015

CHEM 101
CHEM 101 - 001 - Dr. Greene-Johnson
CHEM 101 - 003 - Dr. Daubenmire

CHEM 102
CHEM 102 - 001 - Dr. Daubenmire
CHEM 102 - 004 - Dr. Naleway
CHEM 102 - 005 - Dr. Naleway
CHEM 102 - 007 - Dr. Helquist

CHEM 111
CHEM 111 - All Sections - Ms. Boerger

CHEM 112
CHEM 112 - All Sections - Ms. Orlof

CHEM 212
CHEM 212 - 001 - Dr. Binaku

CHEM 214
CHEM 214 - 001 - Dr. Binaku

CHEM 223
CHEM 223 - 001 - Dr. Helquist
CHEM 223 - 002 - Dr. Helquist
CHEM 223 - 003 - Mr. Aparece
CHEM 223 - 004 - Mr. Aparece
CHEM 223 - 005 - Dr. Szpunar

CHEM 224
- Dr. Szpunar
CHEM 224 - 002 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 003 - Dr. Osner
CHEM 224 - 004 - Dr. Osner
CHEM 224 - 005 - Mr. May

CHEM 225
CHEM 225 - All Sections - Dr. Eisenberg

CHEM 226
CHEM 226 - All Sections - Mr. Thomas

CHEM 361
CHEM 361 - All Sections - Mr. May

Spring 2015

CHEM 101
CHEM 101 - 001 - Dr. Chiarelli
CHEM 101 - 004 - Dr. Brazdil

CHEM 102
CHEM 102 - 001 - Dr. Helquist
 - Dr. Helquist
CHEM 102 - 008 - Dr. Greene-Johnson
CHEM 102 - 012 - Dr. Pine
CHEM 102 - 016 - Dr. Osner
CHEM 102 - 020 - Dr. Pine
CHEM 102 - 023 - Dr. Florian

CHEM 106
CHEM 106 - 001 - Dr. Daubenmire

CHEM 111
CHEM 111 - All Sections - Binaku/Boerger

CHEM 112
CHEM 112 - All Sections - Binaku/Boerger

CHEM 212
CHEM 212 - 001 - Dr. Naleway

CHEM 214
CHEM 214 - 001 - Dr. Naleway
CHEM 214 - 002 - Dr. Binaku

CHEM 222
‌ - Dr. Eichman

CHEM 223
CHEM 223 - 001 - Mr. Aparece

CHEM 224
CHEM 224 - 001 - Dr. Becker
CHEM 224 - 004 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 007 - Dr. Osner
CHEM 224 - 010 - Mr. May
CHEM 224 - 013 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 017 - Mr. Aparece

CHEM 226
CHEM 226 - Eisenberg - Dr. Eisenberg
CHEM 226 - Thomas - Mr. Thomas

CHEM 302
CHEM 302 - 001 - Dr. Naleway

CHEM 303
CHEM 303 - Dr. Graham

CHEM 306
CHEM 306 - Graham/Orlof

CHEM 307
‌ - Dr. Freitas

CHEM 314
CHEM 314 - Dr. Fitch

CHEM 316
CHEM 316 - 001 - Mr. Paulas

CHEM 341
CHEM 341 - Dr. Ciszek

CHEM 361
CHEM 361 - 001 - Mr. May
CHEM 361 - 006 - Dr. Kanzok

CHEM 365
CHEM 365/465 - Dr. Olsen

CHEM 371
CHEM 371 - 001 - Dr. Liu

CHEM 373
CHEM 373 - Ballicora/Orlof

CHEM 380
CHEM 380 - 001 - Dr. Lee

CHEM 395
CHEM 395/425 - Drs. Becker/Eichman
CHEM 395/445 - Dr. Lee

Fall 2014

CHEM 101
CHEM 101 - 001  - Dr. Fitch
CHEM 101 - 004 - Dr. Naleway
CHEM 101 - 008 - Dr. Scmeling
CHEM 101 - 011 - Dr. Greene-Johnson
CHEM 101 - 014 - Dr. Ciszek
CHEM 101 - 017 - Dr. Osner
CHEM 101 - 020 - Dr. Osner
CHEM 101 - 024 - Dr. Helquest

CHEM 102
CHEM 102 - 001 - Dr. Helquest

CHEM 105
CHEM 105 - 001 - Dr. Daubenmire

CHEM 111
CHEM 111 - All Sections -  Binaku/Boerger/Orlof

CHEM 151
CHEM 151 - All Sections - Dr. Pine

CHEM 212
CHEM 212 - 001 - Dr. Chiarelli

CHEM 214

CHEM 214 - 001 - Dr. Chiarelli
CHEM 214 - 002 - Dr. Naleway

CHEM 221
CHEM 221 - 001 - Dr. Becker

CHEM 223
CHEM 223 - 001 - Dr. Eichman
CHEM 223 - 004 - Mr. Aparece
CHEM 223 - 007 - Dr. Szpunar
CHEM 223 - 010 - Mr. May
CHEM 223 - 014 - Mr. Aparece
CHEM 223 - 017 - Dr. Szpunar

CHEM 224
CHEM 224 - 001 - Dr. Crumrine

CHEM 225
CHEM 225 - All Sections - Eisenberg/Thomas

CHEM 301
CHEM 301 - 001 - Dr. Killelea

CHEM 305
CHEM 305 - 001 - Dr. Graham

CHEM 340
CHEM 340 - 001 - Dr. Lee

CHEM 361
CHEM 361 - 001 - Dr. Liu
CHEM 361 - 004 - Mr. May

CHEM 370
CHEM 370 - 001- Dr. Olsen

CHEM 372
CHEM 372 - 001 - Ms. Orlof

CHEM 380
CHEM 380 - 001 - Dr. Freitas

CHEM 395/425
CHEM 395/425 - Drs. Becker/Crumrine/Eichman/

Summer 2014

CHEM 101
CHEM 101 - 001 - Dr. Greene-Johnson
CHEM 101 - 002 - Dr. Chlipala
CHEM 101 - 003 - Dr. Daubenmire

CHEM 102
CHEM 102 - 004 - Dr. Naleway
CHEM 102 - 005 - Dr. Binaku
CHEM 102 - 006 - Dr. Kissel
CHEM 102 - 007 - Dr. Naleway

CHEM 111
CHEM 111 - All Sections - Ms. Orlof

CHEM 112
CHEM 112 - All Sections - Ms. Boerger

CHEM 151
CHEM 151 - 001 - Mr. Aparece

CHEM 152
CHEM 152 - 001 - Mr. Aparece

CHEM 223
CHEM 223 001/002- Dr. Szpunar
CHEM 223 - 003 - Mr. May
CHEM 223 - 004 - Dr. Eichman

CHEM 224
 - Dr. Helquist
CHEM 224 - 002 - Dr. Helquist
CHEM 224 - 003 - Dr. Osner
CHEM 224 - 004 - Dr. Eichman
CHEM 224 - 005 - Dr. Osner
CHEM 224 - 006 - Mr. May

CHEM 225
CHEM 225 - 001/002 - Dr. Eisenberg
CHEM 225 - 003 - Dr. Eisenberg

CHEM 226
CHEM 226 - MW - Mr. Thomas
CHEM 226 - TTH - Mr. Thomas

CHEM 361
CHEM 361 - 001 - Mr. May

Spring 2014

CHEM 101
CHEM 101 - 001 - Dr. Chlipala
CHEM 101 - 004 - Dr. Helquist

CHEM 102
CHEM 102 - 001 - Dr. Helquist
 - Dr. Greene-Johnson
CHEM 102 - 008 - Dr. Naleway
 - Dr. Herlinger
CHEM 102 - 014 - Dr. Brazdil
CHEM 102 - 017 - Dr. Florian

CHEM 106
CHEM 106 - 001 - Dr. Daubenmire

CHEM 111
CHEM 111 - All Sections - Binaku/Boerger/Eisenberg

CHEM 112
CHEM 112 - All Sections - Binaku/Boerger/Eisenberg

CHEM 152
CHEM 152 - All Sections - Dr. Shamsuddin

CHEM 212
CHEM 212 - 001 - Dr. Naleway

CHEM 214
CHEM 214 - 001- Dr. Naleway
CHEM 214 - 002 - Ms. Binaku

CHEM 222
CHEM 222 - 001 - Dr. Eichman

CHEM 223
CHEM 223 - 001 - Dr. Osner

CHEM 224
CHEM 224 - 001 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 004 - Dr. Szpunar
CHEM 224 - 007 - Mr. May
CHEM 224 - 010 - Dr. Osner
CHEM 224 - 013 - Dr. Babler

CHEM 226
CHEM 226 - All Sections - Eisenberg/Thomas

CHEM 302
CHEM 302 - 001 - Dr. Killelea

CHEM 303
‌ - Dr. Graham

CHEM 306
CHEM 306 - All Sections - Graham/Orlof

CHEM 307
CHEM 307 - 001 - Dr. Freitas

CHEM 310 and 311
CHEM 310/311 - All Sections - Dr. Fitch

CHEM 323/423
CHEM 323/425- Dr. Becker

CHEM 341
CHEM 341 - 001 - Dr. Ciszek

CHEM 361
CHEM 361/461 - Mr. May

CHEM 371
CHEM 371 - 001 - 001 - Dr. Liu

CHEM 373
CHEM 373 - All Sections - Ballicora/Orlof

CHEM 380
CHEM 380 - 001 - Dr. Herlinger

CHEM 395
CHEM 395/445 - Dr. Ciszek
CHEM 395/455 - Dr. Chiarelli
CHEM 395 - 004 - Dr. Paulas

Fall 2013

CHEM 101
Chem 101 - 001 - Dr. Helquist
Chem 101 - 005 - Dr. Naleway
 - Dr. Helquist
Chem 101 - 013 - Dr. Greene-Johnson
Chem 101 - 016 - Dr. Osner
Chem 101 - 019 - Dr. Chlipala
Chem 101 - 024 - Dr. Florian

CHEM 102
Chem 102 - 001 - Dr. Osner

CHEM 105
‌ - Dr. Fitch

CHEM 111
Chem 111 - All Sections - Binaku/Boerger/Orlof

CHEM 151
Chem 151 - All Sections - Dr. Shamsuddin

CHEM 212
Chem 212 - All Sections - Dr. Chiarelli

CHEM 214
Chem 214 - All Sections - Dr. Naleway

CHEM 221
Chem 221 - 001/002 - Dr. Becker
Chem 221 - 003 Lab
Chem 221 - 004 Lab

CHEM 223
Chem 223 - 001 - Dr. Szpunar
Chem 223 - 004 - Dr. Szpunar
Chem 223 - 007 - Dr. Crumrine
Chem 223 - 010 - Mr. May
Chem 223 - 013 - Dr. Babler

CHEM 224
Chem 224 - 001 - Mr. May

CHEM 225
Chem 225 - 001 thru 010 - Eisenberg/Thomas
Chem 225 - 011 - Eisenberg/Thomas

CHEM 301
Chem 301 - 001 - Dr. Killelea

CHEM 305
Chem 305 -001 - Dr. Graham

CHEM 312/455
Chem 312 - 001/455 - 001 - Dr. Schmeling

CHEM 313
Chem 313 - 001 - Dr. Schmeling

CHEM 340/441
Chem 340 - 001/441 - 001 - Dr. Ciszek

CHEM 361/461
Chem 361 - 001/461 - 001 - Dr. Liu

CHEM 370
Chem 370 - 001 - Dr. Olsen

CHEM 372
Chem 372 - All Sections - Ms. Orlof

CHEM 387/465
Chem 387 - 001/465 - 001 - Dr. Ballicora

CHEM 395/425/455
Chem 395 - 003/455 - 002/425 - 002 - Dr. Eichman

CHEM 395/430
Chem 395 - 004/430 - 001 - Drs. Graham/Florian/Killelea

Summer 2013

CHEM 101
Chem 101 - 001/002 - Dr. Weiss
Chem 101 - 003/004 - Dr. Osner
Chem 101 - 005 - Dr. Brazdil

CHEM 102
 - Dr. Graham
Chem 102 003/004 - Dr. Naleway
Chem 102 - 005/006 - Dr. Osner

CHEM 111
Chem 111 - All sections

CHEM 112
Chem 112 - All Sections - Ms. Boerger

CHEM 151
Chem 151 - All Sections - Dr. Shamsuddin

CHEM 152
Chem 152 - All sections - Dr. Shamsuddin

CHEM 212
Chem 212 - All Sections - Dr. Naleway

CHEM 214
Chem 214 - All Sections - Dr. Naleway

CHEM 223
Chem 223 - 001/002 - Dr. Helquist
Chem 223 - 003/004 - Dr. Szpunar
Chem 223 - 005/006 - Mr. May

CHEM 224
Chem 224 - 001/002 - Dr. Helquist
Chem 224 - 003/004 - Dr. Szpunar
Chem 224 - 005/006 - Mr. May

CHEM 225
Chem 225 - 001/002 - Mr. Thomas
Chem 225 - 003 - Mr. Thomas

CHEM 226
Chem 226 - 001/002 - Mr. Thomas
Chem 226 - 003 - Mr. Thomas

CHEM 361
Chem 361 - All Sections - Dr. Olsen

Spring 2013

CHEM 101
Chem 101 - 001 - Dr. Osner
Chem 101 - 004 - Dr. Graham

CHEM 102
Chem 102 - 001 - Dr. Helquist
Chem 102 - 005 - Dr. Greene-Johnson
Chem 102 - 008 - Dr. Naleway
Chem 102 - 012 - Dr. Brazdil
Chem 102 - 015 - Dr. Brazdil
Chem 102 - 018 - Dr. Herlinger

Chem 106 - Dr. Daubenmire

Chem 111 - Boerger/Dygas-Holz/Orlof

Chem 112 - Boerger/Dygas-Holz/Orlof

Chem 152 - Dr. Shamsuddin

Chem 214 - Dr. Naleway

‌ - Dr. Becker

Chem 223 - Mr. May

CHEM 224
Chem 224 - 001 - Dr. Szpunar
 - Dr. Szpunar
Chem 224 - 007 - Mr. May
Chem 224 - 010 - Dr. Osner
Chem 224 - 013 - Dr. Babler

Chem 226 - Mr. Thomas

Chem 240 - Dr. Holz

Chem 302 - Dr. Florian

Chem 303 - Dr. Killelea

Chem 310/311/455 - Dr. Fitch

Chem 341 - Dr. Ciszek

Chem 361/461 - Drs. Freitas/Kanzok

Chem 365/465 - Dr. Olsen

Chem 371 - Dr. Liu

Chem 380 - Dr. Eichman

Chem 385/464 - Dr. Ballicora

CHEM 395
 - Dr. Crumrine
Chem 395/455 - Dr. Schmeling
 - Dr. Hoang
Chem 395 - 006/007 - Dr. Paulas

Fall 2012

CHEM 101
Chem 101 - 001 - Dr. Helquist
Chem 101 - 005 - Dr. Osner
Chem 101 - 008 - Dr. Helquist
- Dr. Greene-Johnson
Chem 101 - 015 - Dr. Schmeling
Chem 101 - 018 - Dr. Naleway
Chem 101 - 022 - Dr. Florian

CHEM 102
Chem 102 -  Mr. May

CHEM 105
Chem 105 Lec - Dr. Herlinger
Chem 105 Lab - Dr. Herlinger

CHEM 111
All Sections - Ms. Boerger/Mrs. Dygas-Holz

CHEM 112
All Sections - Ms. Boerger/Mrs. Dygas-Holz

CHEM 151
All Sections - Dr. Shamsuddin

CHEM 212
Chem 212 - Dr. Chiarelli

CHEM 214
All Sections - Dr. Naleway

CHEM 221
Chem 221 Lec - Dr. Eichman
Chem 221 Lab - Dr. Eichman

CHEM 223
Chem 223 - 001 - Dr. Szpunar
Chem 223 - 004 - Dr. Szpunar
Chem 223 - 007 - Dr. Babler
Chem 223 - 008 - Mr. May
Chem 223 - 011 - Dr. Becker

CHEM 224
Chem 224 - Dr. Osner

CHEM 225
Chem 225 - Mr. Thomas
Chem 225 - Mrs. Dygas-Holz

CHEM 301
Chem 301 - Dr. Killelea

CHEM 305
Chem 305 - Dr. Graham

CHEM 340/441
Chem 340/441 - Dr. Ciszek

CHEM 362/465
‌ - Dr. Ballicaro

CHEM 363
Chem 363 - Ms. Orlof

CHEM 370
Chem 370 - Dr. Olsen

CHEM 380
Chem 380 - Dr. Schmeling

CHEM 395
- Drs. Babler/Crumrine
Chem 395 - 002/455 - 001 - Dr. Fitch
Chem 395 - 001/460 - 001 - Dr. Freitas
‌ - Dr. Larson

HONORS
Honr 204 - Dr. Fitch

UCSF
HONR 204 af - Dr. Brazdil
UCSF - 137 - Dr. Daubenmire

Summer 2012

CHEM 101
Chem 101 - 001/002 - Dr. Herlinger
‌ - Dr. Osner

CHEM 102
Chem 102 - 001/002 - Dr. Graham
Chem 101 - 003/004 - Dr. Naleway
‌‎Chem 102 - 005 - Dr. Osner

CHEM 111
All Sections - Ms. Boerger

CHEM 112
All Sections - Ms. Boerger

CHEM 151
‌ - Dr. Shamsuddin

CHEM 152
Chem 152 - 001 - Dr. Shamsuddin

CHEM 212
Chem 212 - 001 - Dr. Naleway

CHEM 214
‌ - Dr. Naleway

CHEM 223
Chem 223 001/002 - Dr. Helquist
Chem 223 003/004 - Dr. Szpunar
Chem 223 005/006 - Mr. May

CHEM 224
Chem 224-001/002 - Dr. Helquist
Chem 224 003/004 - Dr. Szpunar
‌ - Mr. May

CHEM 225
All Sections - Mr. Thomas

CHEM 226
All Sections - Mr. Thomas

CHEM 361
Chem 361 - 001 - Dr. Olsen

SPRING 2012

CHEM 101
Chem 101 - 001 - Mr. May


CHEM 102
Chem 102 - 001 - Dr. Helquist
Chem 102 - 004 - Dr. Helquist
Chem 102 - 007 - Dr. Chiarelli
- Dr. Greene-Johnson
Chem 102 - 013 - Dr. Naleway
Chem 102 - 016 - Dr. Olsen
‌‎

CHEM 106
Chem 106 - 001 - Dr. Daubenmire
‌‎

CHEM 111
All Sections - Ms. Boerger/Mrs. Dygas-Holz
‌‎

CHEM 112
‌ - Ms. Boerger/Mrs. Dygas-Holz
‌‎

Chem 151
Chem 151 - 001  - Dr. Shamsuddin
Chem 151 - 002 - Dr. Ballicora
‌‎

CHEM 214
Chem 214 - 001  - Dr. Naleway
‌‎

CHEM 222
Chem 222 - 001  - Dr. Babler
‌‎

CHEM 223
Chem 223 - 001  - Dr. Osner
‌‎

CHEM 224
Chem 224 - 001  - Dr. Becker
Chem 224 - 004  - Mr. May
Chem 224 - 005  - Dr. Szpunar
Chem 224 - 008  - Dr. Szpunar
Chem 224 - 011  - Dr. Osner
‌‎

CHEM 226
All Sections  - Mr. Thomas/Mrs. Dygas-Holz
‌‎

CHEM 302
Chem 302 - 011 - Dr. Florian

Chem 303
All Sections  - Dr. Graham
‌‎

CHEM 310 & 310
All Sections  - Dr. Fitch
‌‎

CHEM 340/441
Chem 340/441 - Dr. Herlinger
‌‎

CHEM 341
Chem 341 - 001  - Dr. Herlinger
‌‎

CHEM 361
Chem 361 - 001  - Dr. Freitas
‌‎

CHEM 363
All Sections  - Ms. Orlof
‌‎

CHEM 380
Chem 380 - 001  - Dr. Killelea
‌‎

CHEM 395 (425/435/445/465)
Chem 395-001/425-001  - Drs. Babler & Crumrine
Chem 395-002/465-001  - Dr. Liu
Chem 395-003/445-001/465-002  - Dr. Holz
Chem 395-004/435-001  - Dr. Killelea
‌‎

FALL 2011

CHEM 101
- Dr. Helquist
Chem 101 - 004 - Mr. May
Chem 101 - 007 - Dr. Helquist
Chem 101 - 010 - Dr. Greene-Johnson
Chem 101 - 013 - Dr. Graham
Chem 101 - 016 - Dr. Naleway
Chem 101 - 019 - Dr. Florian
‌‎

CHEM 102
Chem 102 - 001 - Dr. Ciszek
‌‎

CHEM 105
Chem 105 - 001 - Dr. Herlinger
‌‎

CHEM 111
All Sections - Ms. Boerger/Mrs. Dygas-Holz
‌‎

CHEM 112
All Sections - Ms. Boerger/Mrs. Dygas-Holz
‌‎

CHEM 151
All Sections - Dr. Shamsuddin
‌‎

CHEM 212
Chem 212 - 001 - Dr. Chiarelli
‌‎

CHEM 214
All Sections - Dr. Chiarelli/Dr. Naleway
‌‎

CHEM 221
Chem 221 - 001 - Dr. Babler
‌‎

CHEM 223
Chem 223 - 001 - Dr. Szpunar
Chem 223 - 004 - Dr. Szpunar
- Mr. May
Chem 223 - 008 - Mr. Osner
Chem 223 - 011 - Mr. Osner
‌‎

CHEM 224
Chem 224 - 001 - Dr. Becker
‌‎

CHEM 225
All Sections - Mr. Thomas
‌‎

CHEM 301
Chem 301 - 001 - Dr. Killelea
‌‎

CHEM 312 (455)
Chem 312 - 001/455 -001 - Dr. Schmeling
‌‎

CHEM 313
Chem 313 - 001 - Dr. Schmeling
‌‎

CHEM 362
Chem 362 - 001 - Dr. Ballicora
‌‎

CHEM 363
All Sections - Ms. Orlof

CHEM 365/465
365.pdf
‌ - Dr. Liu

CHEM 380
Chem 380 - 001 - Dr. Freitas

CHEM 395 (420 & 460)
Chem 395 - 001/Chem 460 - 002 - Dr. Freitas
Chem 395 - 002/Chem 420 - 001 - Drs. Babler/Crumrine

SUMMER 2011

CHEM 101
Chem 101 - 001 & 002 - Dr. Herlinger
Chem 101 - 003 - Dr. Daubenmire
‌‎

CHEM 102
Chem 102 - 001 & 002 - Dr. Graham
Chem 102 - 003 & 004 - Dr. Naleway
‌‎

CHEM 111
All Sections - Ms. Boerger
‌‎

CHEM 112
All Sections - Ms. Boerger
‌‎

CHEM 151
Chem 151 - 001 & 002 - Dr. Shamsuddin
‌‎

CHEM 152
Chem 152 - 001 & 002 - Dr. Shamsuddin
‌‎

CHEM 212
Chem 212 - 001 - Dr. Naleway
‌‎

CHEM 214
Chem 214 - 001 - Dr. Naleway
‌‎

CHEM 223
Chem 223 - 001 & 002 - Dr. Helquist
Chem 223 - 003 & 004 - Dr. Szpunar
Chem 223 - 005 & 006 - Mr. May
‌‎

CHEM 224
Chem 224 - 001 & 002 - Dr. Helquist
- Dr. Szpunar
Chem 224 - 005 & 006 - Mr. May
‌‎

CHEM 225
All Sections - Mr. Thomas
‌‎

CHEM 226
All Sections - Mr. Thomas
‌‎

CHEM 361/461
All Sections - Dr. Olsen
‌‎

SPRING 2011

CHEM 101
Chem 101 - 001Chem101_001.pdf-‌‎ Dr. Helquist‌‎

CHEM 102
Chem 102 - 001-
Dr. Naleway
Chem 102 - 009 - Dr. Schmeling
Chem 102 - 013 - Dr. Naleway
Chem 102 - 017 - Dr. Greene-Johnson
Chem 102 - 021 - Dr. Florian
‌‎

CHEM 106
Chem 106 - 001 - Dr. Herlinger
‌‎

CHEM 111
‌ - Ms. Boerger/Ms. Baude
‌‎

Chem 112
All Sections - Ms. Boerger/Ms. Baude

Chem 152
All Sections - Dr. Shamsuddin

Chem 214
All Sections - Dr. Naleway

CHEM 222
Chem 222 - 001 - Dr. Babler
Suggested Reading
‌‎

CHEM 223
Chem 223 - 001 - Dr. Helquest

CHEM 224
Chem 224 - 001 - Mr. May
Chem 224 - 004 - Dr. Szpunar
Chem 224 - 007 - Dr. Szpunar
Chem 224 - 010 - Mr. May
Chem 224 - 011 - Dr. Crumrine

CHEM 226
All Sections - Mr. Thomas

CHEM 302
Chem 302 - 001 - Dr. Brown

CHEM 303
All Sections - Dr. Graham

CHEM 310
Chem 310 - 001 - Dr. Fitch

CHEM 311
‌ - Dr. Fitch

CHEM 340
Chem 340 - Dr. Mota de Freitas

CHEM 341
Chem 341 - Dr. Ciszek

CHEM 361
‌ - Drs. Olsen & Ballicora

CHEM 363
All Sections - Ms. Orlof

CHEM 380
Chem 380 - 001 - Dr. Mota de Freitas

CHEM 395 (425 & 455)
Chem 395 - 001/455 - 001 - Dr. Chiarelli
Chem 395 - 002/425 - 001 - Dr. Becker

CHEM 494
Chem 494 - 001 - Dr. Daubenmire
‌‎ 

FALL 2010

CHEM 101
Chem 101 - 001 - Dr. Helquist
Chem 101 - 004 - Dr. Naleway
- Dr. Daubenmire
Chem 101 - 010 - Dr. Greene-Johnson
- Dr. Graham
Chem 101 - 016 - Dr. Helquist
Chem 101 - 019 - Dr. Schmeling
‌ - Dr. Naleway

CHEM 102
Chem 102 - 001 - Dr. Ciszek

CHEM 105
Chem 105 - 001 - Dr. Herlinger

CHEM 111
All Sections - Ms. Boerger/Ms. Baude

CHEM 112
All Sections - Ms. Boerger/Ms. Baude

CHEM 151
All Sections - Dr. Shamsuddin

CHEM 212
Chem 212 - 001 - Dr. Chiarelli

CHEM 214
All Sections - Drs. Chiarelli/Naleway

CHEM 221
Chem 221 - 001 - Dr. Babler

CHEM 223
Chem 223 - 001 - Dr. Szpunar
Chem 223 - 004 - Dr. Szpunar
Chem 223 - 009 - Mr. May
Chem 223 - 010 - Dr. Brown
Chem 223 - 013 - Mr. May
Chem 223 - 016 - Dr. Crumrine

CHEM 224
Chem 224 - 001 - Dr. Becker

CHEM 225
All Sections - Mr. Thomas

CHEM 226
All Sections - Mr. Thomas

CHEM 301
Chem 301 - 001 - Dr. Bren

CHEM 362/465
All Sections - Dr. Ballicora

CHEM 363
All Sections - Ms. Orlof

CHEM 365/465
All Sections - Dr. Liu

CHEM 380
Chem 380 - Dr. Freitas

CHEM 395 - (420 - 435 - 455)
- Dr. Fitch

Chem 395 - 002/435 - 001 - Dr. Florian
Chem 395 - 003/420 - 001 - Drs. Babler/Crumrine
‌‎

SUMMER 2010

CHEM 101
Chem 101 - 001 - Dr. Daubenmire
‌ - Dr. Herlinger
‌‎

CHEM 102
- Dr. Graham
Chem 102 - 003 & 004 - Dr. Naleway
‌‎

CHEM 111
- Ms. Boerger

CHEM 112
All Sections - Ms. Boerger

CHEM 151
Chem 151 - 001-002 - Dr. Shamsuddin

CHEM 152
Chem 152 - 001-002 - Dr. Shamsuddin

CHEM 212
Chem 212 - 001 - Dr. Naleway

CHEM 214
Chem 214 - 001 - Dr. Naleway

CHEM 223
Chem 223 - 001 & 002 - Dr. Helquist
Chem 223 - 003 & 004 - Dr. Szpunar
Chem 223 - 005 & 006 - Mr. May

CHEM 224
Chem 224 - 001 & 002 - Dr. Helquist
Chem 224 - 003 & 004 - Dr. Szpunar
‌ - Mr. May

CHEM 225
All Sections - Mr. Thomas

CHEM 226
All Sections - Mr. Thomas 

CHEM 361/461
All Sections - Dr. Olsen‌

‌‎‎SPRING 2010‌‎

CHEM 101
Chem 101 - 001‌‎ - Dr. Helquist

CHEM 102
Chem 102 - 001 - Dr. Greene-Johnson
Chem 102 - 005 - Dr. Helquist
Chem 102 - 009 - Dr. Naleway
Chem 102 - 013 - Dr. Naleway
Chem 102 - 017‌‎ - Dr. Florian

CHEM 106
Chem 106 - 001‌‎ - Dr. Herlinger

CHEM 111
‌‎ - Ms. Boerger/Ms. Baude

CHEM 112
All Sections‌‎ - Ms. Boerger/Ms. Baude

CHEM 152
Chem 152 - 001 - Dr. Shamsuddin
Chem 152 - 002 - Dr. Liu

CHEM 214
All Sections - Dr. Naleway

CHEM 222
All Sections - Dr. Babler

CHEM 223
Chem 223 - 001 - Dr. Szpunar

CHEM 224
Chem 224 - 001 - Mr. May
Chem 224 - 004 - Dr. Szpunar
Chem 224 - 007 - Dr. Crumrine
- Mr. May
Chem 224 - 011 - Dr. Becker

CHEM 226
All Sections - Mr. Thomas

CHEM 302
Chem 302 - 001 - Dr. Brown

CHEM 303
All Sections - Dr. Graham

CHEM 310 & 311
All Sections - Dr. Fitch

CHEM 312/455
‌ - Dr. Schmeling

CHEM 313
‌ - Dr. Schmeling

CHEM 340/441
‌- Dr. Holz

CHEM 341
Chem 341 - 001 - Drs. Herlinger/Holz

CHEM 361
Chem 361 - 001 - Dr. Olsen

CHEM 363
All Sections - Dr. Deiss

CHEM 380
Chem 380 - 001 - Dr. Florian

CHEM 395/425
Spectroscopy - Dr. Crumrine

CHEM 395/445/465
Interdisciplinary Nanoscience - Dr. Ciszek

CHEM 395/465
‌ - Dr. Ballicora
‌‎

FALL 2009

CHEM 101
Chem 101 - 001 - Dr. Naleway
Chem 101 - 005 - Dr. Fitch
- Dr. Helquist
- Dr. Florian
Chem 101 - 017 & 025 - Dr. Greene-Johnson
Chem 101 - 021‌‎ - Dr. Graham

CHEM 102
‌ - Dr. Ciszek

CHEM 105
‌ - Dr. Herlinger

CHEM 111
All Sections - Ms. Boerger/Ms. Baude

CHEM 112
All Sections - Ms. Boerger/Ms. Baude

CHEM 151
All Sections - Dr. Shamsuddin

CHEM 212
Chem 212 - 001 - Dr. Chiarelli

CHEM 214
All Sections - Dr. Chiarelli

CHEM 221
All Sections - Dr. Babler
Suggested Reading
‌‎

CHEM 223
- Dr. Szpunar
Chem 223 - 004 - Dr. Becker
Chem 223 - 009 - Mr. May
Chem 223 - 010 - Dr. Brown
Chem 223 - 013 - Mr. May
Chem 223 - 016 - Dr. Crumrine

CHEM 224
Chem 224 - 001 - Dr. Szpunar

CHEM 225
All Sections - Mr. Thomas

CHEM 301
Chem 301 - 001 - Dr. Naleway

CHEM 362
Chem 362/465 - Dr. Ballicora

CHEM 363
All Sections - Dr. Deiss

CHEM 365/395
- Dr. Olsen

CHEM 395/460
‌ - Drs. Freitas/Holz

CHEM 395/420
‌ - Drs. Babler/Crumrine

Summer 2009

CHEM 101
Chem 101 - 002 & 003 - Dr. Herlinger

CHEM 102
Chem 102 - 001 & 002 - Dr. Graham

CHEM 151
Chem 151 - 001 - Dr. Shamsuddin

CHEM 223
Chem 223 - 001 & 002 - Dr. Helquist
Chem 223 - 003 & 004 - Dr. Szpunar
Chem 223 - 005 & 006 - Donald May

CHEM 225
All Sections - Timothy Thomas

CHEM 361
All Sections - Dr. Olsen

SPRING 2009

CHEM 101
‌ - Mr. May

CHEM 102
Chem 102 - 001 - Dr. Greene-Johnson
Chem 102 - 005 - Dr. Helquist
Chem 102 - 009 - Dr. Naleway
Chem 102 - 013‌ - Dr. Helquist
‌‎ - Dr. Olsen

CHEM 106
Chem 106 - 001‌‎ - Dr. Naleway

CHEM 111
All Sections‌‎ - Ms. Boerger/Ms. Baude

CHEM 112/106L
All Sections‌‎‎ - Ms. Boerger/Ms. Baude

CHEM 152
All Sections‌‎‎ - Dr. Shamsuddin

CHEM 215
All Sections‌‎- Dr. Schmeling

CHEM 222
Chem 222 - 001 - Dr. Babler

CHEM 224
- Dr. Szpunar
Chem 224 - 004 - Dr. Crumrine
Chem 224 - 007 - Dr. Szpunar
Chem 224 - 010 - Mr. May
Chem 224 - 011‌‎- Dr. Becker

Chem 226
‌ - Mr. Thomas

Chem 302
All Sections - Dr. Florian

Chem 303
All Sections - Dr. Graham

Chem 310/311- Dr. Fitch

Chem 340/441 - Dr. Holz

Chem 341 - Dr. Herlinger

Chem 361/461 - Dr. Freitas

Chem 363
All Sections - Dr. Deiss

Chem 395 -001/455-001
‌ - Dr. Chiarelli

Chem 395 -002/425-001
Appl Electronic Structure Theory - Dr. Brown
‌‎